zpět na začátek

O projektu

Nové semináře pro učitele fyziky

Ve školním roce 2010/2011 se bude konat řada nových seminářů a exkurzí pro učitele fyziky v rámci dalšího vzdělávání pedagogický ... více zde

19.3.2010 | Jolana Svobodová

Další seminář pro učitele fyziky - středa 3. 6. 2009

Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., MFF UK Praha

Multimediální interaktivní program na DVD: Elektřina a magnetismus, Akustika a optika.< ... více zde

Ukončení projektu

Projekt Učíme fyziku moderně - další vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje je u konce. Oficiální zakončení projektu bylo st ... více zde

Sborník příspěvků od učitelů fyziky

V rámci projektu byla vydána další publikace a to Sborník příspěvků od učitelů fyziky, kterou odbrží účastníci závěrečného se ... více zde

Další publikace

V pořadí již třetí byla vydána publikace s názvem: Aplikovaná fyzika a moderní elektronika,

auroři: doc. RNDr. Josef Hubeňák, C ... více zde

17.10.2007 | Jolana Svobodová

Odkazy

www.esfcr.cz www.sgo.cz
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

ESF = rovné příležitosti pro všechny.
„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti,
podnikatelského ducha a rovných příležitostí investicemi do lidských zdrojů“

Základní údaje o projektu:

Název projektu:Učíme fyziku moderně – další vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje
Registrační číslo:CZ.04.1.03/3.1.15.2/0156
Název operačního programu:Operační program Rozvoj Lidských zdrojů
Název priority:Rozvoj celoživotního učení
Číslo opatření:3.3.1
Název opatření:Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání
Číslo programu podpory:15.B
Název programu podpory:Rozvoj dalšího vzdělávání učitelů a pracovníků ve školství
Číslo výzvy:02
Název grantového schématu:Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních
Celkové uznatelné náklady:3 233 050 Kč

Vzdělávací programy jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

Č.j.: 4473/2007-25-90
plné znění akreditace


Stručný obsah projektu:

Fotografie Alberta Ensteina

Hlavním cílem projektu je kvalitativní rozvoj dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje, zaměřený na zvyšování odborných a pedagogických schopností a dovedností využívat aktivizující metody, moderní pomůcky, netradiční organizační formy výuky s ohledem na použití informačních technologií a environmentální výchovu. Projekt usiluje o zvýšení úrovně dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol tak, aby byli schopni dostát náročným požadavkům, které musí učitel fyziky splňovat, aby byl schopen připravit nastupující generaci pro život v moderní informační společnosti. Současně je cílem projektu poskytnout učitelům z praxe v rámci jejich dalšího vzdělávání formou interaktivních seminářů možnost získání potřebných kompetencí pro výuku fyziky na různých typech škol s ohledem na nové přístupy k výchovně vzdělávací činnosti učitele fyziky a ostatních přírodovědných předmětů.

Cílem projektu je:

 1. VYTVOŘENÍ UCELENÉ NABÍDKY INTERAKTIVNÍCH SEMINÁŘŮ - WORKSHOPŮ odpovídajících pěti tematickým modulům.
  • Modul 1 - KREATIVITA
   Výuka fyziky zaměřená na rozvoj tvořivosti a samostatnosti žáků, tradiční a netradiční žákovský experiment. Netradiční fyzikální úlohy a úlohy řešené s použitím počítače, žákovské projekty i nové pomůcky pro žákovský experiment, péče o nadané žáky.
  • Modul 2 - PROJEKTOVÁNÍ VÝUKY FYZIKY
   V modulu bude řešena koncepce fyzikálního vzdělávání ve vztahu k transformaci školského systému, specifické problémy fyziky na jednotlivých typech škol, mezinárodní komparace s ohledem na vzdělávací koncepce v zemích EU. Tvorba školních vzdělávacích programů výuky fyziky.
  • Modul 3 - UŽITÍ ICT TECHNOLOGIE VE VÝUCE FYZIKY
   Moderní audiovizuální prostředky a prostředky výpočetní techniky, výukové technologie ve výuce fyziky, univerzální modelovací systémy, dynamické modely fyzikálních dějů, multimediální programy, využití internetu ve výuce (výukové aplety a virtuální laboratoř).
  • Modul 4 - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A FYZIKA
   Možnosti ekologického vzdělávání a výchovy ve fyzice, které přímo vyplývají z obsahu učiva. Výběr vhodných aktivizujících vyučovacích metod a forem.
  • Modul 5 - NOVÉ POZNATKY VE FYZICE A JEJICH IMPLEMENTACE DO VÝUKY A ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ
   Vztah výuky fyziky k fyzikálně technickým vědám. Řešitelé projektu se prioritně zaměří na přípravu workshopů a jejich zabezpečení po stránce obsahové, přípravy výukových materiálů, zabezpečení fyzikálních pomůcek, výpočetní techniky.
   Součástí realizace projektu bude akreditace vytvořeného programu dalšího vzdělávání učitelů fyziky.
 2. VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLITELŮ
  • Řešitelé projektu budou v rámci projektu připravováni na roli budoucích školitelů. Vzdělávání se zaměří na oblasti získání a zvyšování úrovně obecných lektorských dovedností a na zvyšování odborných fyzikálních dovedností tak, aby školitel byl schopen na vysoké úrovni předávat své zkušenosti z praxe ostatním učitelům Olomouckého kraje.
 3. REALIZACE SEMINÁŘŮ - WORKSHOPŮ - další vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje.
  • Budou realizovány celodenní semináře , jejichž obsah bude korespondovat s výše uvedenými moduly, budou probíhat na půdě žadatele (gymnázia) a partnera (PřF UP Olomouc). Učitelé budou rozděleni do pracovních skupin tak, aby si v rámci workshopu mohli vyzkoušet fyzikální pomůcky, moderní měřicí systémy určené pro výuku na základních a středních školách, netradiční formy výuky a seznámili se s praktickým využitím informačních technologií ve výuce fyziky.
 4. EXKURZE PO FYZIKÁLNÍCH ÚSTAVECH AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (AVČR)
  • Exkurze bude připravena v rámci dalšího vzdělávání učitelů fyziky Olomouckého kraje. Učitelé navštíví významná vědecká pracoviště (fyzikální ústavy AVČR, Žižkovský vysílač Praha, IMAX - fyzikální princip 3D kina). Exkurzi bude předcházet teoretická příprava na půdě žadatele nebo partnera.

Cílová skupina

učitelé fyziky základních a středních škol, popř. učitelé integrovaných přírodovědných předmětů Olomouckého kraje

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!